Nabohage

Å nei, noe gikk galt. Vennligst sjekk nettverkstilkoblingen din og prøv igjen.

Background image for section-1

Bærekraft og Nabohage

Nabohage engasjerer seg for et bærekraftig samfunn og et bymiljø som inspirerer folk til å velge miljøvennlige løsninger i hverdagen.

Bilde

Våre Bærekraftsforpliktelser

Hos Nabohage tror vi på kraften av bevisst forbruk. Utforsk vårt utvalg av miljøvennlige produkter designet for å minimere miljøpåvirkningen uten å kompromisse med kvalitet eller stil. Fra bærekraftige materialer til innovative design, er vi forpliktet til å redusere vårt karbonavtrykk og fremme en grønnere livsstil.

Bilde

Våre Bærekraftige Initiativer

Nabohage støtter stolt lokale fellesskapshager og oppmuntrer til urban jordbruk og grønne områder. Våre samarbeidsinnsats har som mål å samle mennesker, fremme en følelse av fellesskap og samtidig fremme bærekraftige praksiser i urbane miljøer.

Bilde

Bli med oss på reisen

Hos Nabohage er bærekraft ikke bare et mål; det er en kontinuerlig reise. Vi inviterer deg til å utforske våre bærekraftsinitiativer, oppdage miljøbevisste produkter og bli med oss i å skape en mer bærekraftig fremtid. Sammen lar oss omfavne naturens skjønnhet, pleie planeten vår og styrke positiv forandring. Start din bærekraftige reise med Nabohage i dag. Fordi hvert valg du tar har kraften til å forme en bedre morgendag. 🌍💚

3 måter vi hjelper miljøet:

Miljømessig Bærekraft

1. Miljømessig Bærekraft

Reduksjon av Karbonutslipp: Vår modell reduserer effektivt karbonutslipp ved å minimere behovet for langtransport knyttet til handling i supermarkeder. Brukerne bidrar til denne reduksjonen ved å bruke sykler for å komme seg til de delte hagene, dyrke og høste lokalt. Fremme Bærekraftig Jordbruk: Vår modell støtter lokalt jordbruk, reduserer avhengigheten av storskala industriell jordbruk og dermed reduserer presset på land, vannressurser og økosystemer

Sosial Påvirkning

2. Sosial Påvirkning

Fellesskapsbygging: Ved å skape felles hagefellesskap fremmer vi sosiale forbindelser og delte opplevelser. Denne fellesskapsorienterte modellen forbedrer sammenhengen og følelsen av tilhørighet blant fellesskapsmedlemmer. Utdanning og Bevisstgjøring: Vi tilbyr opplæring om plantedyrking og bærekraftige livsstiler, og gir fellesskapsmedlemmene en dypere forståelse av miljøproblemer og veileder dem mot bærekraftige praksiser.

Økonomisk Bærekraft

3. Økonomisk Bærekraft

Delingsøkonomi: Ved å omfavne prinsippene for delingsøkonomi, maksimerer vår modell for delte hager ressursdeling, reduserer kostnader og fremmer økonomisk bærekraft.

Vår strategi mot FNs bærekraftsmål

MÅl 2

Mål 2 - Utrydde sult

Hvordan Nabohage bidrar: Ved å gi enkeltpersoner tilgang til hagearealer for å dyrke sine egne grønnsaker, hjelper Nabohage til med å fremme matsikkerhet og redusere avhengighet av konvensjonelle matsystemer. Bidrag til et grønnere samfunn: Å oppmuntre til lokal matproduksjon reduserer karbonavtrykket knyttet til langtransport av mat. I tillegg fremmer det en dypere tilknytning til matkilder og fremmer sunnere, mer bærekraftige spisevaner.

Mål 3

Mål 3 - God Helse

Hvordan Nabohage bidrar: Tilgang til friske, hjemmedyrkede grønnsaker fremmer bedre ernæring og generell helse for enkeltpersoner. Bidrag til et grønnere samfunn: Dyrking og forbruk av lokalt dyrkede, økologiske produkter reduserer eksponeringen for plantevernmidler og fremmer miljømessig bærekraft ved å støtte regenerativt jordbruk.

Mål 9

Mål 9 - Innovasjon og Infrastruktur

Hvordan Nabohage bidrar: Nabohages plattform repurposerer innovativt underutnyttede hagearealer, noe som bidrar til effektiv bruk av eksisterende infrastruktur. Bidrag til et grønnere samfunn: Ved å bruke eksisterende urbane områder til hagebruk, hjelper Nabohage til med å optimalisere arealbruk og redusere behovet for ny infrastrukturutvikling, og dermed minimere miljøpåvirkningen.

Mål 10

Mål 10 - Mindre Ulikhet

Hvordan Nabohage bidrar: Nabohage gir enkeltpersoner fra ulike sosioøkonomiske bakgrunner lik tilgang til hagearealer, uavhengig av eiendomsbesittelse eller boforhold. Bidrag til et grønnere samfunn: Å fremme lik tilgang til hagebruksmuligheter fremmer inkludering og sosial sammenheng, og bidrar til et mer rettferdig og bærekraftig samfunn.

Mål 11

Mål 11 - Bærekraftige Byer og Samfunn

Hvordan Nabohage bidrar: Nabohage fremmer opprettelsen av felles hagesamfunn innenfor urbane områder, som forbedrer fellesskapsresilience og sammenheng. Bidrag til et grønnere samfunn: Felles hagesamfunn fremmer bærekraftig urban livsstil ved å fremme grønne områder, fremme sosiale bånd og forbedre fellesskapets velvære.

Mål 12

Mål 12 - Ansvarlig Forbruk og Produksjon

Hvordan Nabohage bidrar: Nabohage oppfordrer til ansvarlig forbruk ved å gi enkeltpersoner muligheten til å dyrke sin egen mat lokalt, og dermed redusere miljøpåvirkningen knyttet til konvensjonell matproduksjon og distribusjon. Bidrag til et grønnere samfunn: Ved å fremme lokal, bærekraftig matproduksjon bidrar Nabohage til å redusere matsvinn, senke karbonutslipp og fremme mer miljøvennlige forbruksmønstre.

Mål 15

Mål 15 - Liv På Land

Hvordan Nabohage bidrar: Nabohage støtter lokalt jordbruk og biologisk mangfold ved å ombruke urbane områder til hagebruk, og dermed bidra til å bevare økosystemer og habitater. Bidrag til et grønnere samfunn: Ved å bruke urbane områder til hagebruk bidrar Nabohage til å bekjempe landdegradering og byspredning, fremme biologisk mangfold og støtte sunnere økosystemer.

Mål 17

Mål 17 - Samarbeid for å nå målene

Hvordan Nabohage bidrar: Nabohages samarbeidsmodell fremmer partnerskap mellom hageeiere og dyrkere, samt innenfor lokale samfunn, for å fremme bærekraftig urban jordbruk. Bidrag til et grønnere samfunn: Ved å fremme partnerskap og samarbeid bidrar Nabohage til kollektive tiltak rettet mot å oppnå bredere bærekraftsmål, fremme fellesskapsfølelser og drive positiv miljøendring. Samlet sett bidrar Nabohages innovative tilnærming til å utnytte underutnyttede hageområder betydelig til ulike FNs bærekraftsmål ved å fremme lokal matproduksjon, fremme samfunnsengasjement og oppmuntre til mer bærekraftige livsstiler.