Nabohage

Å nei, noe gikk galt. Vennligst sjekk nettverkstilkoblingen din og prøv igjen.

Brukervilkår

Generelle Brukervilkår

Vennligst les disse brukervilkårene for nabohage.no ("Brukervilkårene") nøye før du bruker nettstedet under domenet http://nabohage.no.

Din tilgang til og bruk av Tjenestetilbyder er betinget av at du aksepterer disse Brukervilkårene. Brukervilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til Tjenestetilbyder. Bruk av formidlingstjenesten som gjøres tilgjengelig på nabohage.no forutsetter videre at det er inngått en egen avtale om slik formidling mellom Tjenestetilbyder og deg som utleier eller leietaker.

Hvis du har spørsmål vedrørende disse vilkårene eller annet, ber vi om at du kontakter oss på hei@nabohage.no

Rettigheter til Tjenestetilbyder

Tjenestetilbyder og dens tjenester, innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Tjenestetilbyder og dens lisensgivere. Tjenestetilbyder er beskyttet av opphavsrettigheter, databaserettigheter, varemerker og andre lover i både Norge og utlandet. Det er ikke tillatt å kopiere, distribuere, fremvise, publisere eller selge informasjon, programvare, produkter eller tjenester som gjøres tilgjengelig på nabohage.no.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke er eiet eller kontrollert av Tjenestetilbyder.

Tjenestetilbyder har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernreglene eller praksis fra tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner og godtar at Tjenestetilbyder ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap som skyldes eller påstås å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester videre tilgjengelig på eller via slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg å lese vilkårene og personvernpolitikken for eventuelle tredjeparts nettsteder eller tjenester som du besøker.

Oppsigelse av brukerkonto eller avvikling av tjenestene

Tjenestetilbyder har rett til fritt å avslutte eller suspendere deg umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn, inkludert hvis du bryter vilkårene.

Markedsføring og elektronisk kommunikasjon

Som registrert bruker godtar du å motta markedsføringsmateriale og annen informasjon knyttet til tjenestene på nabohage.no i form av nyhetsbrev, e-post, SMS, osv.

Du kan til enhver tid reservere deg mot å motta markedsføringshenvendelser ved å klikke på "avslutt abonnement"-linken eller lignende i den mottatte e-posten, osv.

Begrensning av ansvar

Tjenestene og informasjonen som gjøres tilgjengelig gjennom nabohage.no tilbys "som det er" uten noen garantier. Tjenestetilbyder og dens samarbeidspartnere kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for skader på ting, tap av data, tapt fortjeneste eller noe annet tap eller kostnad som kan oppstå i forbindelse med bruk av tjenesten, eller som følge av manglende leveranse av tjenesten.

Endringer

Tjenestetilbyder forbeholder seg til enhver tid retten til å endre eller erstatte disse Brukervilkårene. Oppdaterte brukervilkår vil bli gjort tilgjengelig på nabohage.no. Dersom endringene i Brukervilkårene etter Tjenestetilbyders vurdering innebærer en vesentlig endring av brukerens rettigheter eller plikter, vil endringene gjøres tilgjengelig på nabohage.no 30 dager før de trer i kraft.

Ved å fortsette bruk av tjenesten etter at endringene i Brukervilkårene er gjort tilgjengelig på nabohage.no godtar du å være bundet av de oppdaterte Brukervilkårene. Dersom du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten

Oppsigelse

Dersom det kan dokumenteres særskilte og uforutsette omstendigheter, herunder langvarig sykdom eller uvennskap mellom Hageeier og Dyrker, og dette er årsak til at Dyrker ikke får tilgang til hagen, kan Hageeier og Dyrker kreve at Nabohage AS identifiserer en ny henholdsvis dyrker og hageeier. Hageeier og Dyrker plikter uten opphold å gi Nabohage AS skriftlig melding om dette til hei@nabohage.no med tittel «Endring av abonnement for «Navn». Tjenestetilbyder behandler søknaden innen rimelig tid og senest innen tre (3) uker etter mottak. Ved oppsigelse av leieforhold skal e-post hei@nabohage.no benyttes med tittel «Oppsigelse av leieforhold «Navn»». Ved oppsigelse av Avtalen skal begge partene motta skriftlig bekreftelse på e-post med virkning fra den datoen endringen iverksettes.

Personskade og ansvar ved tyveri

Nabohage AS er ikke ansvarlig for personskade som Dyrker og Hageeier måtte bli påført i forbindelse med tilstedeværelse på området som leies ut. Nabohage AS er ikke ansvarlig for tyveri eller på annen måte tap av personlige eiendeler til Dyrker eller Hageeier som bringes til området som leies ut.

Ansvarsbegrensning

Nabohage AS er ikke ansvarlig for hindringer eller begrensninger som reduserer Dyrker sitt leieforhold, når forholdet ligger utenfor Nabohage AS sin kontroll og Nabohage AS ikke kunne forutse eller overvinne følgene av forholdet.

Lovvalg

Disse vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk rett.

Tvister

Tvister mellom Dyrker, Hageeier og/eller Nabohage AS skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler.

Brukervilkår for Dyrker

Det er kun Dyrker som har tilgang til Leieobjektet.

Dyrker skal ikke ta med seg andre inn til Hageeier sin hage, med mindre dette er avklart på forhånd med Hageeier.

Dersom Dyrker ønsker å ta med seg dyr til Hageeier sin hage må dette avklares på forhånd med Hageeier. Samtykke kan nektes av Hageeier uten saklig grunn.

Dyrker skal ikke under noen omstendigheter plante svartelistede plantearter i Hageeier sin hage i dyrkekasse. Svartelistede plantearter står oppført her: https://www.artsdatabanken.no

Dersom Dyrker utfører hærverk eller forsettlig skade på hagen eller Hageeier sin eiendom står Dyrker økonomisk ansvarlig overfor Hageeier.

Dyrker skal behandle Leieobjektet med tilbørlig aktsomhet. Dyrker forplikter seg til å sørge for at hagen og alt av utstyr som blir brukt i hagen blir ryddet opp etter hvert bruk.

Dyrker er forpliktet til å informere Nabohage AS om eventuelle endringer av Dyrkers kontaktopplysninger/betalingsopplysninger, herunder endring av navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kontonummer og annen relevant informasjon. Slik melding skal gis uten ugrunnet opphold.

Dersom Dyrker ikke overholder forpliktelsene ovenfor kan det føre til utestengelse fra Hageeier sin hage umiddelbart og eventuelt oppsigelse av abonnementet. Tilsvarende gjelder ved brudd på annen lovgivning.

Leien skal betales forskuddsvis i sin helhet til Nabohage AS innen siste dato hver måned. Nabohage AS tillater betaling med europeiske kort som er utstedt av VISA, Maestro, American Express, Apple Pay, Google Pay og Mastercard. Når du velger å betale med kredittkort, må du oppgi kortnummer, kortets utløpsdato og CVC-kode, som du finner på baksiden.

Ved forsinket betaling av Leien, av betalingsmetode, vil det bli utstedt inkassovarsel med ny forfallsdato. Ved forsinket betaling kan Nabohage AS kreve forsinkelsesrente i henhold til lov av 17. desember 1976 nr. 100 eller lov som trer i stedet for denne. Nabohage AS har rett til å kreve gebyr ved purring.

Dersom Dyrker har misligholdt et betalingskrav og mottar betalingspåminnelse, inkassovarsel eller inkassokrav fra en ekstern inkassator, er det betalingsinformasjonen på fakturaen fra den eksterne inkassatoren som skal benyttes ved betaling. Ved bruk av Nabohage AS sine tjenester gir Dyrker Nabohage AS rett og tilgang til å belaste betalingskort du har registrert i vårt system for alle utestående beløp du er ansvarlig, inkludert, men ikke begrenset til, leie. Dersom det ikke er dekning for skyldig beløp på ditt betalingskort, vil Nabohage AS fakturere utestående beløp eller sende skyldig til inkasso. Det gjøres oppmerksom på at fakturagebyr vil påløpe etter Nabohage AS til enhver tid sine gjeldende satser.

Dyrker er forpliktet til å betale 500 kr i et depositum med nødvendig utstyr til dyrkeplassen for hver kvadratmeter de leier, til Nabohage AS. Utstyret som Dyrker får i depositumet av Nabohage AS er kompostjord, frø, gjødsel og dyrkekasse. Dyrker forplikter seg til å ta vare på utstyret som blir utstedt av Nabohage AS under hele Leieperioden. Når Leieperioden er utløpt og ikke fornyes er Nabohage AS ansvarlig for å hente utstyret så snart som mulig, men senest innen 1 måned. Kassene eies av Nabohage AS i hele Leieperioden og etter Leieperiodens utløp. Verken Dyrker eller Hageeier har krav på å beholde Kassene. Nabohage AS er ansvarlig for transport og installasjon av materialer Dyrker betaler for. Nabohage AS er ikke ansvarlig for skade på Hageeiers private eiendom og private redskaper.

Fremleie Dyrkers tilgang til Hageeier sin hage er personlig og kan ikke overdras. Dyrker har heller ikke adgang til å fremleie.

Brukervilkår Hageeier

Hageeier gir Dyrker full frihet til å benytte seg av sin tildelte hageplass, men det må avtales på forhånd.

Dersom Hageeier utfører hærverk eller forsettlig skade på utstyret utstedt av Nabohage AS, står Hageeier økonomisk ansvarlig overfor Nabohage AS.

Hageeier gir Dyrker rett til å bruke vannkran. Det samme gjelder eventuelt vannslange dersom dette er tilgjengelig. Hageeier kan selv velge å stille annet utstyr og redskaper til disposisjon for Dyrker.

Dersom Hageeier er bortreist i over 7 dager, skal Hageeier tilrettelegge for at Dyrker kan få tilgang dersom det lar seg gjøre. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Dyrker ikke kan få tilgang til den delen av hagen de leier uten å måtte låse seg inn i Hageeiers bolig. I slike tilfeller må Hageeier i forkant kontakte Dyrker slik at Hageeier og Dyrker kan finne en løsning i fellesskap.

Dersom Hageeier ikke overholder forpliktelsene ovenfor kan det føre til oppsigelse av abonnementet eller leiefritak for Dyrker.

Når Leieperioden er utløpt og ikke fornyes er Nabohage AS ansvarlig for å hente utstyret så snart som mulig, men senest innen 1 måned. Dette endrer seg hvis Hageeier ønsker å leie til en annen Dyrker, da vil vi la utstyret stå. Kassene eies av Nabohage AS i hele Leieperioden og etter Leieperiodens utløp. Verken Dyrker eller Hageeier har krav på å beholde Kassene. Nabohage AS er ansvarlig for transport og installasjon av materialer Dyrker betaler for. Nabohage AS er ikke ansvarlig for skade på Hageeiers private eiendom og private redskaper.

Leieobjektet overtas «som den er». I forbindelse med overtakelse av Hageeier sin hage skal det minimum tas ett bilde av hagen som viser hagen sin tilstand.

Dyrker og Hageeier kan avtale at det foretas overtakelsesbefaring før leie.

Hageeier har krav på 75% av Leien hver måned som betaling for utleie av sin private eiendom. Nabohage AS skal betale denne andelen av Leien til den bankkonto som Hageeier ber om innen siste dato i den etterfølgende måned etter at Leien ble betalt. Nabohage AS tillater innbetaling med IBAN-nummer til bankkonto.

Dersom Hageeier er bortreist i mer enn 2 sammenhengende uker og dette medfører at Dyrker ikke har tilgang til Hageeier sin hage, skal Leien reduseres forholdsmessig ut fra antallet dager i den aktuelle måneden Hageeier sin hage er utilgjengelig for Dyrker. Hageeiers krav på betaling reduseres tilsvarende, slik at Hageeier bare har krav på 50% av opprinnelig leieinntekt.